Logga in

IF Centern

Stadgar

 

Stadgar för IF Centern

§ 1 Stadgar

Föreningen är stiftad den 5 augusti 1938 och har till uppgift att genom utövande av fotboll öka intresset för denna sport och utbilda goda fotbollsspelare, att främja fotbollens utveckling i Halmstad samt verka för ett gott kamratskap.

§ 2 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 3 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören enskilt, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1/1 t.o.m. 31/12. Räkenskaperna skall vara avslutade senast den 15/1 då dessa, jämte protokoll och övriga handlingar, ska överlämnas till revisorerna, vilka till styrelsen ska inkomma med sin berättelse

§ 5 Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fråga som inte är förutsedda i stadgarna uppkommer, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

§ 6 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar eller klubbens upplösning kan ske på årsmöte. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 7 Upplösning av föreningen

I händelse av upplösning skall Svenska fotbollsförbundet härom omedelbart underrättas jämte meddelande om hur eventuella tillgångar disponerats Avskrift av protokollet från det sammanträdet, där beslutet om upplösning fattats samt från extra sammanträde där beslutet konfirmerats, tillsammans med en avskrift av revisionsberättelsen skall bifogas Fråga om föreningens upplösning kan inte tas upp till behandling om det inte särskilt så angivits i kallelsen till sammanträdet. Skulle föreningen komma att upplösas, skall alla dess tillgångar tillfalla Hallands fotbollsförbund

§ 8 Medlemskap

Medlem blir den som betalt årsavgiften. Styrelsen har rätt att besluta att inte bevilja medlemskap trots erlagd årsavgift. Sådant beslut får endast fattas om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 9 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan utses person, som inlagt stora förtjänster om föreningen. Hedersmedlem utses på förslag av föreningens styrelse på allmänt sammanträde.

§ 10 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen under löpande verksamhetsår, skall till styrelsen skriftligen anmäla detta och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgiften i enlighet med § 15 får också anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som går med i annan fotbollsförening anses också ha utträtt ur föreningen.

§ 11 Uteslutning

Genom inträde i klubben har medlem en skyldighet att följa dessa stadgar. Medlem som bryter mot klubbens bestämmelser, eller i övrigt handlar mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur klubben, men äger i sådant fall rätt att vid nästföljande medlemsmöte söka ändring i styrelsens beslut.

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna · har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelsen
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen

§ 13 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, vilken består av en ordförande, som väljes av årsmötet på ett år samt minst 4 ledamöter och 2 suppleanter, som väljes på 1 år. Valet skall göras så att hälften av ledamöterna sitter kvar och hälften väljs om varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen som sammanträder på kallelse av ordföranden, bestämmer själv sin arbetsordning och är beslutsmässig om tre ledamöter är närvarande. Vid alla sammanträden skall föras protokoll. Frånträder ledamot sitt uppdrag under löpande verksamhetsår utser styrelsen vem av suppleanterna som ska träda in i dennes ställe till dess att ordinarie årsmöte hållits. Frånträder suppleant sitt uppdrag väljer styrelsen ersättare till dess att ordinarie årsmöte hållits.
Ändrad vid årsmötet 2005-05-16

§ 14 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning utses 2 revisorer, vilka väljes på 2 år. Valet skall göras så att en revisor sitter kvar och en är avgående varje år. Revisorssuppleant väljes på ett år.

§ 15 Årsavgiften

Årsavgiften fastställes för spelåret av årsmötet. Årsavgiften erlägges senast en månad efter att inbetalningskort på densamma erhållits.

§ 16 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom annons i lokalpress, eller genom personlig kallelse, senast 14 dagar före. Vid årsmöte föres protokoll som justeras av ordförande och 2 vid sammanträdet utsedda justeringsmän.

§ 17 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse till extra årsmöte sker enl § 16. Om extra årsmöte begärts av revisor eller medlemmar ska kallelsen skickas ut senast 14 dagar efter det att styrelsen mottagit sådan begäran. Mötet ska hållas inom två månader från kallelsen.

§ 18 Övriga sammanträden

Föreningen sammanträder dessutom så ofta styrelsen finner anledning eller när minst 30% av föreningens medlemmar till styrelsen gjort framställning därom.

§ 19 Dagordning för årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet.
5. Val av 2 justeringsmän.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
9. Val av ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.
10. Val av revisor och suppleant för kommande verksamhetsår.
11. Val av valberedning för kommande verksamhetsår bestående av 2 personer.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat förslag senast 6 dagar före årsmöte.

Beslut av fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 20 Rösträtt

Medlemmar, som vid tiden för rösträtts utövande erlagt sina avgifter i stadgeenlig tid hava rösträtt. Rösträtt får ej utövas med fullmakt

§ 21 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med antalet röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 22 Beslut och omröstning

Val sker öppet såvida ej sluten votering yrkats. Om det vid öppen votering uppnås lika röstetal, gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

§ 23 Valberedning

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot samt suppleant valda av årsmötet.

§ 24 Sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.